Skip to content

Utbildningsstyrelsens läromedel – tryggar likabehandling i lärandet

Utbildningsstyrelsens läromedel har bland förlagen en särskild ställning som tryggare av likabehandlingen i lärandet. Vi kompletterar kommersiella förlags utbud genom att publicera läromedel för minoriteter, specialgrupper och andra små målgrupper. Kärnan i vår verksamhet är tanken om allas rätt till jämlikt lärande. Läromedel av hög kvalitet tillhör alla oberoende av målgruppens storlek!

Delaktighet och likabehandling återspeglas också i läromedlens innehåll

Till den kulturella mångfalden hör att bli synlig och hörd samt uppleva delaktighet i omgivande grupper, konstaterar Minna Intke Hernández, som har forskat i invandrarnas språkinlärning och själv också skrivit två av Utbildningsstyrelsen publicerade läromedel om finska som andraspråk.

I våra läromedel gäller delaktighet och likabehandling i lärandet inte bara ett tydligt presentationssätt, utan det är en del av allt innehåll som planeras grundligt ur olika synvinklar. Till exempel i illustrationerna beaktar vi hur användarna av våra läromedel syns i samhället och hurdana rollmodeller vi erbjuder. Vad gäller åskådningsämnenas material har vi också publicerat bakgrundsmaterial som stöd för tolkningen av bilderna åt lärarna samt tips på hur bilderna kan hanteras med tanke på multilitteraciteten

Språkmedvetet material för multilitteracitet

I språkmedveten undervisning beaktas språkets betydelse i inlärningen och multilitteracitet, dvs. olika sätt att använda språket och producera texter. Materialet som producerats ur språkmedvetandesynpunkt stöder alla elevers inlärning på ett jämlikt sätt – både för dem som har inlärningssvårigheter eller som inte behärskar skolans undervisningsspråk – men även för alla andra, betonar Minna Harmanen, sakkunnig i modersmål vid Utbildningsstyrelsen.

Till multilitteraciteten hör att eleverna ses som aktiva aktörer i samhället. Det är en färdighet att förstå och bli förstådd. Minna Intke Hernández påminner om att även om nyckeln till jämlikt lärande är lättläst språk, måste man även komma ihåg att lära ut och använda ett äkta vardagsspråk, så att alla kan delta i diskussionen som jämlika.

Läromedel för många slags lärande

Våra mångsidiga läromedel skapas med hänsyn till användarnas önskemål och multilitteracitet. Läromedlen lämpar sig för många slags lärande och differentiering. Boken kan till exempel på språknivå förbereda för både inofficiella och formella situationer eller så kan kapitlet utöver den lättlästa texten innehålla en fördjupad del för mer avancerade elever. Saker som studeras i våra lättlästa läromedel åskådliggörs med hjälp av både exempel och bilder.

Ett vägt innehåll som testats av användarna och ett tydligt presentationssätt betjänar elever på alla nivåer!

 

Bekanta dig med Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga läromedel på adressen www.oph.fi/bokhandel

Diskussionen om ämnet fortsätter som en del av mässprogrammet under rubriken UBS Läromedel – För jämlikt lärande den 30.1.2021 kl. 14.45–15.10.