Osasto 6h91

Diakonissalaitos, Vamos 2. aste ESR-hanke