28.1.2023 11:30 - 12:00 · Tila 201 · Pedagogy – what

Selkokielen hyödyt ja mahdollisuudet opetuksessa - Nytta och möjligheter med lätt språk inom undervisning

Tarve selkokieliselle oppimateriaalille on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Miten selkokieltä voi hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa monipuolisesti? Kaksikielisessä keskustelussa selkokielen asiantuntijat ja opettajat tuovat esimerkkien avulla esille tapoja, miten koulutuksessa hyödynnetään laajasti sekä kirjoitettua että puhuttua selkokieltä. Käsittelemme esimerkein, miten kirjoitetun ja puhutun selkokielen lisäksi tekstin kuvatuki auttaa oppijaa muistamaan ja vahvistaa hänen ymmärrystään eri oppiaineissa. Lisäksi esittelemme muun selkokielisen kirjallisuuden hyödyntämistä opetuksessa.

Behovet av läromedel på lätt språk har ökat markant under de senaste åren. Hur kan man använda sig av lätt språk i undervisningen och lärandet på ett mångsidigt sätt? I den tvåspråkiga diskussionen lyfter lärare och sakkunniga inom lätt språk fram exempel på hur man inom utbildningen använder sig av både skrivet och talat lätt språk. Vi behandlar också hur man utöver det skrivna och talade lätta språket kan använda sig av symbolstöd för att hjälpa den lärande att minnas och förstärka förståelsen inom olika läroämnen. Dessutom diskuterar vi hur man använder annan lättläst litteratur inom undervisningen.

Leealaura Leskelä, Selkokeskus
Susanna Lähteenmäki, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Marie Selenius, Lärum
Jolin Slotte, LL-Center
Juontajana kustannustoimittaja Petra Bredenberg OPH

  • Date: 28.1.2023 11:30 - 12:00
  • Location: Tila 201
  • Performers: Leskelä Leealaura, Lähteenmäki Susanna, Selenius Marie, Slotte Jolin, Bredenberg Petra